Logo Politechniki Radomskiej

KATEDRA PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII (od 01.03.2012, poprzednio ZAKŁAD PEDAGOGIKI)

:: INFORMACJE OGÓLNE

    Katedra Pedagogiki i Psychologii od 1.03.2012 r. znajduje się w strukturze Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego. Kształci Studentów w ramach następujących kierunków:

• studia I stopnia z zakresu Pedagogiki o profilu ogólnoakademickim w specjalnościach: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza oraz Aktywizacja społeczna i edukacyjna osób starszych (kierunek powołany Uchwałą nr 121 / 2005 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7.04.2005r.)

• studia I stopnia z zakresu Pracy socjalnej o profilu praktycznym (kierunek powołany decyzją MNiSW z dnia 13.06.2013r.) w specjalnościach: Organizator usług socjalnych, Animator społeczności lokalnej

• studia II stopnia z zakresu Pedagogiki o profilu ogólnoakademickim w ramach specjalności: Pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna, Diagnoza i terapia pedagogiczna, Profilaktyka społeczna i socjoterapia (kierunek powołany Uchwałą nr 423/2013 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 4.07.2013r.).

:: SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU PEDAGOGIKA

   Absolwent kierunku pedagogika dysponuje podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego.
    Absolwent ma umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Ma umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.
    Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretną specjalność pedagogiczną. Jest przygotowany do pracy na stanowisku nauczyciela i wychowawcy w szkolnictwie, w placówkach oświatowo-wychowawczych, rodzinnych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych, diagnostyczno-terapeutycznych i aktywizujących osoby starsze.
   Przedstawione powyżej umiejętności i sprawności, kształtowane w trakcie wykładów, ćwiczeń i warsztatów są utrwalane i rozwijane:
  1. w czasie praktyk pedagogicznych;
  2. w ramach działalnosci Kół Naukowych;
  3. w ramach działalnosci wolontariatu studenckiego;
  4. w innych uczelniach Unii Europejskiej,  w ramach programu "Erazmus plus", poprzez udział w Tygodniu Międzynarodowym. .
Student "Pedagogiki" posiada więc nie tylko wiedzę, ale także utrwalone w czasie zajęć praktycznych oraz wyćwiczone w trakcie podejmowania realnych działań w określonej rzeczywistości wychowawczej, umiejętności i sprawności pedagogiczne.
   Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki.
:: SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU PRACA SOCJALNA

   Absolwent kierunku praca socjalna dysponuje podstawową wiedzę pedagogiczną, socjologiczną, psychologiczną i ekonomiczno-prawną niezbędną do rozumienia i interpretowania rzeczywistości oraz zjawisk i procesów w obszarze pracy socjalnej. Absolwent posiada: wiedzę dotyczącą pracy socjalnej i opieki społecznej w krajach Unii Europejskiej, wiedzę w zakresie udzielania form pomocy wobec różnych grup społecznych, realizowanych przez różne instytucje i organizacje pozarządowe, zna metody pracy socjalnej z różnymi kategoriami podopiecznych.
   Absolwent posiada umiejętności związane z diagnozowaniem różnych zjawisk społecznych i sytuacji wychowawczych oraz umiejętności związane z przygotowaniem i realizacją projektów socjalnych. Absolwent dysponuje umiejętnościami komunikacyjnymi niezbędnymi do pracy z podopiecznymi i współpracy z instytucjami środowiska lokalnego.
   
   Przedstawione powyżej umiejętności i sprawności, kształtowane w trakcie wykładów, ćwiczeń i warsztatów są utrwalane i rozwijane:
  1. w czasie trzech praktyk zawodowych;
  2. w ramach działalnosci Kół Naukowych: Wspierania Zdolnosci im. Janusza Korczaka, profilaktyki społecznej, zespół "R" oraz koła przedmiotowego doradztwa zawodowego i wspomagania rodziny;
  3. w ramach działalnosci wolontariatu studenckiego;
  4. w innych uczelniach Unii Europejskiej,  w ramach programu "Erazmus plus".
Absolwent kierunku praca posiada umiejętności realizowania profesjonalnych działań pomocowych skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, obejmujących pomoc, diagnozę, terapię oraz działania profilaktyczne w obszarze pracy z jednostką, rodziną oraz grupą.
   Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pracy socjalnej.

WF-P
na facebook


galeria prac >>>


© KATEDRA PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WF-P UT-H w Radomiu --- Kontakt: marek.pytlak@pr.radom.pl