Logo Politechniki Radomskiej

KOŁA NAUKOWE I PRZEDMIOTOWE

:: KOŁO NAUKOWE W KATEDRZE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

Koło naukowe "Zespół R"

Opiekun: dr Dorota Zbroszczyk

:: KOŁO NAUKOWE "ZESPÓŁ R"

W dniu 24 lutego 2011 roku przy Zakładzie Pedagogiki Wydziału Nauczycielskiego  - obecnie Katedra Pedagogiki i Psychologii- zostało utworzone Studenckie Koła Naukowe Resocjalizacji pod nazw± "Zespół R". Inicjatork± założenia Koła była dr Dorota Zbroszczyk. Członkami Koła s± studenci  I i II stopnia pedagogiki
o specjalno¶ci profilaktyka społeczna i resocjalizacyjna oraz profilaktyka społeczna i socjoterapia. Celem koła jest  pogłębianie i szerzenie wiedzy pedagogicznej oraz  popularyzacja pedagogiki resocjalizacyjnej jako dziedziny nauki.  
Koło Naukowe „Zespół R” aktywizuje studentów do prowadzenia badań i do uczestniczenia w  konferencjach naukowych.   
•    14 kwietnia  2015 roku w Warszawie odbyło się w III Sympozjum Naukowe, „Marginalizacja i wykluczenie”, w którym uczestnikami byli  studenci koła.
•    19 kwietnia 2016 w Radomiu  członkowie koła we  współpracy  z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zaangażowali się w organizację Seminarium Naukowe „Bezpieczeństwo młodzieży. Szanse i zagrożenia”,
•    Prezes koła Julia Fortuńska brała udział czynny  w  ogólnopolskich i międzynarodowych,  efektem uczestnictwa s± liczne publikacje:

  • Edukacja młodzieży jako element przeciwdziałania zagrożeniom zwi±zanym z handlem ludĽmi w dobie globalizacji”, Edukacja w zglobalizowanym ¶wiecie, Rozdział w monografii, język publikacji : polski, jedyny autor, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, ŁódĽ 2016
  • „Sport jako forma spędzania czasu wolnego w¶ród młodzieży”, Kultura czasu wolnego we współczesnym ¶wiecie. Rozdział w monografii ,język publikacji: polski, jedyny autor. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu,  ŁódĽ 2016.
  • „Przemoc kobiet wobec rodziny. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce Rodzina, dzieci i młodzież”. Rozdział w monografii naukowej, język publikacji: polski, jedyny autor. Wydawnictwo Młodzi naukowcy, Poznań 2017.
  • Stres jako zagrożenie we współczesnej szkole Człowiek wobec zagrożeń współczesno¶ci Rozdział w monografii naukowej, język publikacji : polski, jedyny autor. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu ŁódĽ 2017.


WF-P
na facebook


galeria prac >>>


© KATEDRA PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WF-P UT-H w Radomiu --- Kontakt: marek.pytlak@pr.radom.pl